ประวัติความเป็นมา     ศูนย์มีเดียคนหูหนวกไทย เป็นหน่วยงานในสังกัดสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มีชื่อย่อ Thai Deaf Media Center (TDM) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ในสมัยที่ นายวิทยุต บุนนาค ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มีแนวคิด 
“การเข้าถึงข้อมูลและสร้างความสุขให้กับคนหูหนวก" จึงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของคนหูหนวก และมีประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป สามารถเรียนรู้สื่อของคนหูหนวก นำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 


 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์มีเดียของคนหูหนวกไทย

สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

ศูนย์มีเดียคนหูหนวกไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล เผยแพร่ภาพลักษณ์ ผลิตและสร้างสรรค์สื่อหลากหลายประเภท เกี่ยวกับคนหูหนวก รวมถึงการจัดทำข่าวภาษามือ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของคนหูหนวกในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานสนับสนันด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดยเน้นการเผยแพร่เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องและเจตคติที่ดีให้แก่คนหูหนวก บุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 

วัตถุประสงค์

  • เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาพลักษณ์ของคนหูหนวกให้กับคนหูหนวก บุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 
  • ผลิตและสร้างสรรค์สื่อหลากหลายประเภท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  • สร้างเสริมให้คนหูหนวกมีความสุขในการเข้าถึงสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
  • ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีของสังคมทั้งภายในและภายนอกศูนย์มีเดียคนหูหนวกไทย
Powered by MakeWebEasy.com